تقویم آموزشی ۱۴۰۳

تقویم آموزشی ۱۴۰۳

برای مشاهده برنامه زمانی کلاس های فرانسه سال ۱۴۰۳ آموزشگاه زبان فرانسه کوشا گفتار، می توانید به این تقویم مراجعه کنید.

 

 

به کمک این تقویم آموزشی، زبان آموزان کلاس های فرانسه آموزشگاه کوشا گفتار می توانند به راحتی برای یک سال با توجه به نیاز و هدف زبانی خود برنامه ریزی داشته باشند.  

موارد قابل مشاهده در تقویم آموزشی زبان فرانسه آموزشگاه کوشا گفتار به شرح زیر می باشد:

مشاهده تمامی ترم های موجود در سال جاری

تاریخ شروع و پایان هر ترم براساس نوع الگو انتخابی زبان آموز (ترمیک، فشرده و یک روز هفته)

تعطیلات رسمی

 تعطیلات بین ترم ها