کتابخانه
سفارش کتاب

سفارش کتاب

برای تهیه کتاب مورد نظر خود از آموزشگاه زبان فرانسه کوشا گفتار، این پست را مطالعه نمایید.

کتابخانه
کتاب Intro

کتاب Intro

کتاب Intro برای زبان آموزانی مناسب می باشد که هیچ آشنایی با زبان فرانسه ندارند و می خواهند تازه با این زبان آشنا شوند. این کتاب توسط آموزشگاه زبان فرانسه کوشا گفتار طراحی شده است.

کتابخانه
کتاب echo A2

کتاب echo A2

زبان آموزان آموزشگاه زبان فرانسه کوشا گفتار پس از اتمام دوره ابتدایی کتاب echo A۱ وارد کتاب echo A2 می شوند. در این پست به بررسی این کتاب زبان فرانسه می پردازیم.

کتابخانه
کتاب echo A1

کتاب echo A1

کتاب فرانسه echo A1 در آموزشگاه زبان فرانسه کوشا گفتار در سطح های ابتدایی تدریس می شود تا زبان آموزان با زبان فرانسه آشنا شوند.